Sit & Heat-logotyp
0
 0,00 0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.

Meny


Allmänna villkor för Sit & Heat B.V.

Artikel 1 Allmänt

  1. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, offerter och avtal mellan Sit & Heat B.V. med säte i Nijmegen, KvK nr. 55898114, nedan kallat "Sit & Heat", och en Motpart som Sit & Heat har förklarat dessa villkor tillämpliga på, i den mån dessa villkor inte uttryckligen har avvikits från av parterna skriftligen.
  2. Dessa villkor gäller även för avtal med Sit & Heat, vars genomförande kräver att Sit & Heat involverar tredje part.
  3. Dessa allmänna villkor är också skrivna för anställda på Sit & Heat och dess ledning.
  4. Tillämpligheten av eventuella köp- eller andra villkor från den andra parten avvisas uttryckligen.
  5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller kan komma att ogiltigförklaras, ska övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor förbli fullt tillämpliga. Sit & Heat och Kunden ska därefter samråda för att komma överens om nya bestämmelser som ska ersätta de ogiltiga eller upphävda bestämmelserna, med största möjliga hänsyn till syftet och innebörden av de ursprungliga bestämmelserna.
  6. Om det råder oklarhet om tolkningen av en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor, ska tolkningen göras "i enlighet med andemeningen" i dessa bestämmelser.
  7. Om det uppstår en situation mellan parterna som inte regleras i dessa allmänna villkor, ska denna situation bedömas i enlighet med andemeningen i dessa allmänna villkor.
  8. Om Sit & Heat inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa villkor, innebär detta inte att bestämmelserna inte gäller, eller att Sit & Heat på något sätt skulle förlora rätten att kräva strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa villkor i andra fall.

Artikel 2 Offerter och erbjudanden

1. Alla offerter och erbjudanden från Sit & Heat är utan förpliktelse, såvida inte offerten anger en tidsfrist för accept. Ett erbjudande eller en offert upphör att gälla om den produkt som erbjudandet eller offerten avser inte längre är tillgänglig under tiden.
2. Sit & Heat får inte hållas fast vid sina bud eller anbud om Motparten skäligen kan förstå att buden eller anbuden, eller någon del därav, innehåller ett uppenbart misstag eller skrivfel.
3. De priser som anges i ett erbjudande eller en offert är exklusive moms och andra statliga avgifter, eventuella kostnader som uppkommer i samband med avtalet, inklusive resor och logi, frakt och administrationskostnader, om inte annat anges.
4. Om accept (på mindre punkter eller inte) avviker från det erbjudande som ingår i offerten eller anbudet, är Sit & Heat inte bundet av den. Avtalet ska då inte ingås i enlighet med denna avvikande accept, såvida inte Sit & Heat anger något annat.
5. En sammansatt offert förpliktigar inte Sit & Heat att utföra en del av ordern till motsvarande del av det offererade priset. Anbud eller offert gäller inte automatiskt för framtida beställningar.


Artikel 3 Avtalstid, leveransvillkor, fullgörande och ändring av avtalet

1. Avtalet mellan Sit & Heat och den Andra Parten ingås på obestämd tid, om inte annat följer av avtalets natur eller om parterna uttryckligen skriftligen kommer överens om annat.
2. Om en tid för fullgörande av visst arbete eller för leverans av viss vara har avtalats eller angetts, skall denna tid aldrig utgöra en frist. Om en tidsfrist överskrids måste Kunden därför ge Sit & Heat en skriftlig underrättelse om dröjsmål. Sit & Heat skall därvid ges skälig tid att ändå fullgöra avtalet.
3. Om Sit & Heat för avtalets fullgörande behöver uppgifter från den andra parten, får fullgörandet inte påbörjas förrän den andra parten på ett korrekt och fullständigt sätt har gjort uppgifterna tillgängliga för Sit & Heat.
4. Leverans sker från Sit & Heats lokaler. Den andra parten är skyldig att ta emot varorna så snart de ställs till hans förfogande. Om den andra parten vägrar att ta emot leveransen eller underlåter att tillhandahålla information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har Sit & Heat rätt att lagra varorna på den andra partens bekostnad och risk.
5. Sit & Heat har rätt att låta vissa arbeten utföras av tredje part.
6. Sit & Heat har rätt att fullgöra avtalet i flera steg och att fakturera den fullgjorda delen separat.
7. Om avtalet genomförs i faser får Sit & Heat avbryta genomförandet av de delar som hör till en efterföljande fas till dess att den andra parten skriftligen har godkänt resultatet av den föregående fasen.
8. Om det under avtalets genomförande visar sig att det för ett korrekt genomförande av avtalet är nödvändigt att ändra eller komplettera det, ska parterna i god tid och i samråd anpassa avtalet. Om avtalets art, omfattning eller innehåll ändras, oavsett om det sker på begäran eller anvisning av den andra parten, behöriga myndigheter et cetera, och avtalet därigenom ändras i kvalitativt och/eller kvantitativt hänseende, kan detta också få konsekvenser för vad som ursprungligen avtalades. Som en följd av detta kan det ursprungligen avtalade beloppet ökas eller minskas. Sit & Heat kommer att meddela detta så långt i förväg som möjligt. En ändring av avtalet kan dessutom ändra den ursprungligen angivna genomförandetiden. Den andra parten accepterar möjligheten att ändra avtalet, inklusive ändringen av pris och utförandetid.
9. Om avtalet ändras, inklusive ett tillägg, har Sit & Heat rätt att genomföra det först efter att den behöriga personen inom Sit & Heat har gett sitt samtycke och den andra parten har godkänt det pris och andra villkor som anges för genomförandet, inklusive den tid som då ska fastställas för genomförandet. Underlåtenhet att verkställa det ändrade avtalet, eller underlåtenhet att verkställa det omedelbart, utgör inte en försummelse av Sit & Heat, och det är inte heller en grund för den andra parten att häva avtalet. Utan att vara i dröjsmål kan Sit & Heat avslå en begäran om ändring av avtalet om detta kan få konsekvenser i kvalitativa och/eller kvantitativa avseenden, till exempel för det arbete som ska utföras eller varor som ska levereras i det sammanhanget.
10. Om den andra parten inte fullgör vad som åligger denne gentemot Sit & Heat, skall den andra parten vara ansvarig för all skada (inklusive kostnader) på Sit & Heats sida som direkt eller indirekt orsakas av detta.
11. Om Sit & Heat avtalar om ett fast pris med den andra parten, har Sit & Heat ändå rätt att vid varje tidpunkt höja detta pris utan att den andra parten i så fall har rätt att häva avtalet av den anledningen, om prisökningen beror på en befogenhet eller skyldighet enligt lag eller föreskrifter eller orsakas av en ökning av priset på råvaror, löner et cetera eller på andra grunder som inte rimligen kunde förutses när avtalet ingicks.
12. Om prisökningen annat än som ett resultat av en ändring av avtalet uppgår till mer än 10% och äger rum inom tre månader efter avtalets ingående, har endast den andra parten som har rätt att åberopa titel 5 avsnitt 3 i bok 6 i den nederländska civillagen rätt att upplösa avtalet genom ett skriftligt uttalande om inte Sit & Heat då fortfarande är villig att genomföra avtalet på grundval av vad som ursprungligen avtalades, eller om prisökningen beror på en befogenhet eller en skyldighet som vilar på Sit & Heat enligt lagen eller om det har fastställts att leveransen kommer att äga rum mer än tre månader efter köpet.

Artikel 4 Avbrytande, upplösning och förtida uppsägning av avtalet

1. Sit & Heat har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter eller att häva avtalet om:
- den andra parten inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, helt eller i rätt tid;
- Sit & Heat efter avtalets ingående får kännedom om omständigheter som ger anledning att befara att den andra parten inte kommer att fullgöra sina förpliktelser;
- den andra parten uppmanades att ställa säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet när avtalet ingicks och denna säkerhet inte har ställts eller är otillräcklig;
- Om Sit & Heat på grund av den andra partens dröjsmål inte längre kan förväntas uppfylla avtalet enligt de ursprungligen överenskomna villkoren, har Sit & Heat rätt att upphäva avtalet.
2. Vidare har Sit & Heat rätt att häva avtalet om omständigheter uppstår av sådan art att fullgörande av avtalet är omöjligt eller om andra omständigheter uppstår av sådan art att Sit & Heat inte skäligen kan förväntas upprätthålla avtalet oförändrat.
3. Om avtalet upplöses förfaller Sit & Heats fordringar på den andra parten omedelbart till betalning. Om Sit & Heat skjuter upp fullgörandet av sina skyldigheter, behåller Sit & Heat sina fordringar enligt lagen och avtalet.
4. Om Sit & Heat övergår till avstängning eller upplösning skall bolaget inte på något sätt vara skyldigt att betala ersättning för skada och kostnader som därigenom uppkommer på något sätt.
5. Om upplösningen är hänförlig till den Andra Parten har Sit & Heat rätt till ersättning för den skada, inklusive kostnader, som uppkommer direkt och indirekt till följd därav.
6. Om den andra parten inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet och denna underlåtenhet motiverar uppsägning, har Sit & Heat rätt att säga upp avtalet omedelbart och med omedelbar verkan, utan någon skyldighet från dess sida att betala någon ersättning eller gottgörelse, medan den andra parten, på grund av underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, är skyldig att betala ersättning eller gottgörelse.
7. Om avtalet sägs upp i förtid av Sit & Heat ska Sit & Heat, i samråd med den Andra Parten, ombesörja överföring av arbete som ännu inte utförts till tredje part. Detta såvida inte uppsägningen är hänförlig till den Andra Parten. Om överlåtelsen av arbetet medför extra kostnader för Sit & Heat skall dessa debiteras den Andra Parten. Den andra parten är skyldig att betala dessa kostnader inom den tid som anges för detta ändamål, om inte Sit & Heat anger något annat.
8. I händelse av likvidation, (ansökan om) betalningsinställelse eller konkurs, utmätning - om och i den mån utmätningen inte hävts inom tre månader - på den andra partens bekostnad, skuldsanering eller någon annan omständighet till följd av vilken den andra parten inte längre fritt kan förfoga över sina tillgångar, står det Sit & Heat fritt att omedelbart och med omedelbar verkan säga upp avtalet eller häva order eller avtal, utan någon skyldighet från dess sida att utge någon ersättning eller gottgörelse. Sit & Heats fordringar på den andra parten är i så fall omedelbart förfallna till betalning.
9. Om Motparten helt eller delvis avbeställer en lagd order, skall de för denna beställda eller förberedda varorna jämte eventuella transport- och leveranskostnader för dessa samt den för avtalets fullgörande reserverade arbetstiden i sin helhet debiteras Motparten.

artikel 5 Force majeure

1. Sit & Heat är inte skyldigt att fullgöra förpliktelse mot Motparten, om hinder möter på grund av omständighet som inte beror på fel och inte heller är att hänföra till lag, författning eller god sed.
2. I dessa allmänna villkor betyder force majeure, utöver vad som förstås i lag och rättspraxis i detta avseende, alla yttre orsaker, förutsedda eller oförutsedda, som Sit & Heat inte kan påverka, men som hindrar Sit & Heat från att fullgöra sina skyldigheter. Detta inkluderar strejker i Sit & Heats företag eller hos tredje part. Sit & Heat har också rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar (ytterligare) fullgörande av avtalet inträffar efter att Sit & Heat borde ha fullgjort sitt åtagande.
3. Sit & Heat kan skjuta upp sina skyldigheter enligt avtalet under den tid som force majeure fortsätter. Om denna period varar längre än tre månader ska vardera parten ha rätt att upplösa avtalet, utan någon skyldighet att betala skadestånd till den andra parten.
4. I den mån Sit & Heat redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet vid den tidpunkt då force majeure inträffade eller kommer att kunna uppfylla dem, och den del som har utförts eller ska utföras respektive har ett oberoende värde, har Sit & Heat rätt att separat fakturera den del som redan har utförts eller ska utföras respektive. Den andra parten är skyldig att betala denna faktura som om det vore ett separat avtal.

Artikel 6 Betalnings- och inkassokostnader

1. Betalning ska ske inom 14 dagar från fakturadatum, på ett sätt som anges av Sit & Heat i den valuta som fakturerats, om inte annat anges skriftligen av Sit & Heat. Sit & Heat har rätt att fakturera periodiskt.
2. Om den andra parten inte betalar en faktura i rätt tid, skall den andra parten vara i dröjsmål enligt lag. Den Andra Parten är då skyldig att betala ränta med 1% per månad, om inte lagstadgad ränta är högre, i vilket fall den lagstadgade räntan skall utgå. Räntan på det förfallna beloppet skall beräknas från den tidpunkt då den Andra Parten är i dröjsmål till den tidpunkt då hela det förfallna beloppet erläggs.
3. Sit & Heat har rätt att få de betalningar som görs av motparten att i första hand minska kostnaderna, därefter minska den förfallna räntan och slutligen minska kapitalbeloppet och den löpande räntan.
4. Sit & Heat får, utan att därigenom vara i dröjsmål, avböja ett erbjudande om betalning om den andra parten anger en annan ordning för fördelningen av betalningen. Sit & Heat får vägra full återbetalning av kapitalbeloppet, om detta inte också inkluderar förfallen ränta och upplupna inkassokostnader.
5. Den andra parten skall aldrig ha rätt att kvitta vad den är skyldig Sit & Heat.
6. Invändningar mot en fakturas belopp medför inte att betalningsskyldigheten upphör. Den Andra Part som inte har rätt att åberopa punkt 6.5.3 (artiklarna 231 till 247 i bok 6 i den nederländska civillagen) har inte heller rätt att skjuta upp betalningen av en faktura av någon annan anledning.
7. Om den andra parten är i dröjsmål eller underlåter att (i rätt tid) fullgöra sina skyldigheter, skall den andra parten bära alla skäliga kostnader för att erhålla utomrättslig fullgörelse. De utomrättsliga kostnaderna beräknas på grundval av vad som är brukligt i nederländsk inkassopraxis, för närvarande beräkningsmetoden enligt Rapport Voorwerk II. Om Sit & Heat har ådragit sig högre inkassokostnader än vad som skäligen kan krävas, är de faktiska kostnaderna dock ersättningsgilla. Eventuella rättegångs- och verkställighetskostnader skall också återkrävas av motparten. Motparten är även skyldig att betala ränta på de inkassokostnader som denne är skyldig att betala.

Artikel 7 Bevarande av titel

1. Alla föremål som levereras av Sit & Heat enligt avtalet förblir Sit & Heats egendom tills den andra parten korrekt har uppfyllt alla skyldigheter enligt det eller de avtal som ingåtts med Sit & Heat.
2. Föremål som levererats av Sit & Heat och som omfattas av äganderättsförbehåll enligt punkt 1 får inte säljas vidare och får aldrig användas som betalningsmedel. Den andra parten äger inte pantsätta eller på annat sätt belasta de föremål som omfattas av äganderättsförbehållet.
3. Motparten skall alltid göra allt som skäligen kan förväntas av denne för att tillvarata Sit & Heats äganderätt.
4. Om tredje man tar de under äganderättsförbehåll levererade varorna i beslag eller vill etablera eller hävda rätt till dem, är Kunden skyldig att omedelbart underrätta Sit & Heat om detta.
5. Kunden förbinder sig att försäkra och hålla de under äganderättsförbehåll levererade föremålen försäkrade mot brand, explosion och vattenskada samt mot stöld och att på första begäran ställa försäkringsbrevet till Sit & Heats förfogande för inspektion. I händelse av försäkringsutbetalning har Sit & Heat rätt till dessa pengar. I den mån det är nödvändigt åtar sig den andra parten gentemot Sit & Heat i förväg att samarbeta med allt som kan (visa sig) vara nödvändigt eller önskvärt inom den ramen.
6. För det fall Sit & Heat önskar utöva sin äganderätt enligt denna punkt, ger den Andra Parten i förväg Sit & Heat och av Sit & Heat utsedda tredje parter ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd att beträda alla de platser där Sit & Heats egendom finns och att återta dessa föremål.

Artikel 8 Garantier, utredningar och klagomål, preskriptionstid

1. De varor som ska levereras av Sit & Heat uppfyller de vanliga krav och standarder som rimligen kan ställas på dem vid tidpunkten för leveransen och för vilka de är avsedda vid normal användning i Nederländerna. Den garanti som avses i denna artikel gäller för varor avsedda för användning inom Nederländerna. Vid användning utanför Nederländerna måste den andra parten själv kontrollera om de är lämpliga för användning där och uppfyller de villkor som ställts för dem. Sit & Heat kan i detta fall ställa andra garanti- och andra villkor avseende de varor som ska levereras eller det arbete som ska utföras.
2. Den garanti som avses i punkt 1 i denna artikel gäller för en period av ett år efter leverans, såvida inte den levererade varans art kräver annat eller parterna har kommit överens om annat. Om den garanti som Sit & Heat tillhandahåller avser en vara som producerats av tredje part, är garantin begränsad till den som tillhandahålls av producenten av varan, om inte annat anges.
3. Varje form av garanti förfaller om fel har uppstått till följd av eller beror på ovarsam eller felaktig användning därav, felaktig förvaring eller underhåll av den Andra Parten och/eller tredje part när, utan skriftligt medgivande från Sit & Heat, den Andra Parten eller tredje part har gjort ändringar i väskan eller försökt göra ändringar i den, andra föremål fästs vid den som inte borde ha fästs vid den eller om dessa bearbetas eller behandlas på ett annat sätt än vad som föreskrivs. Motparten har inte heller rätt till någon garanti om felet orsakats av eller är en följd av omständigheter utanför Sit & Heats kontroll, inklusive väderförhållanden (såsom exempelvis, men inte begränsat till, extrem nederbörd eller temperaturer) et cetera.
4. Det åligger motparten att undersöka eller låta undersöka levererat gods omedelbart i samband med att godset ställs till motpartens förfogande respektive arbetet i fråga har utförts. Den andra parten skall undersöka om kvaliteten och/eller kvantiteten av levererat gods motsvarar vad som avtalats och uppfyller de krav som parterna har avtalat i detta avseende. Eventuella synliga fel skall skriftligen anmälas till Sit & Heat inom sju dagar efter leverans. Eventuella icke synliga defekter ska rapporteras till Sit & Heat skriftligen omedelbart, men under alla omständigheter senast inom fjorton dagar efter upptäckten. Anmälan ska innehålla en så detaljerad beskrivning av felet som möjligt, så att Sit & Heat har möjlighet att vidta adekvata åtgärder. Den andra parten måste ge Sit & Heat möjlighet att undersöka ett klagomål (eller få det undersökt).
5. Om Motparten reklamerar i rätt tid skall detta inte medföra att dennes betalningsskyldighet upphör. Motparten skall i sådant fall även fortsättningsvis vara skyldig att ta emot och betala för övriga beställda varor.
6. Om felet anmäls senare har Motparten inte längre rätt till reparation, utbyte eller ersättning.
7. Om det konstateras att en vara är felaktig och en reklamation i detta avseende har gjorts i tid, ska Sit & Heat, enligt Sit & Heats val, byta ut den felaktiga varan inom en skälig tid efter att ha fått tillbaka den, eller, om det inte är möjligt att returnera varan, skriftligt meddelande om felet från den andra parten, eller se till att reparera den eller betala den andra parten en ersättande betalning för den. Vid utbyte är den andra parten skyldig att returnera den utbytta varan till Sit & Heat och överföra äganderätten till den till Sit & Heat, såvida inte Sit & Heat anger något annat.
8. Visar det sig att en reklamation är obefogad skall de kostnader, inklusive utredningskostnader, som uppkommit för Sit & Heat, i sin helhet bäras av den andra parten.
9. Efter garantitidens utgång skall samtliga kostnader för reparation eller utbyte, inklusive administrations-, frakt- och utryckningskostnader, debiteras den Andra Parten.
10. Oavsett de lagstadgade preskriptionstiderna är preskriptionstiden för alla anspråk och försvar mot Sit & Heat och de tredje parter som Sit & Heat involverar i genomförandet av ett avtal ett år.

Artikel 9 Skadeståndsansvar

1. Om Sit & Heat ska vara ansvarigt ska sådant ansvar vara begränsat till vad som regleras i denna bestämmelse.
2. Sit & Heat är inte ansvarigt för skada, oavsett art, som uppstår på grund av att Sit & Heat har förlitat sig på felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som lämnats av eller på uppdrag av den Andra Parten.
3. Om Sit & Heat skulle vara ansvarig för någon skada är dess ansvar begränsat till högst två gånger beställningens fakturavärde, dock minst till den del av beställningen som ansvaret hänför sig till.
4. Sit & Heats ansvar ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till det belopp som dess försäkringsgivare betalat i det relevanta fallet.
5. Sit & Heat ansvarar endast för direkta skador.
6. Med direkt skada avses uteslutande skäliga kostnader för att fastställa skadans orsak och omfattning, i den mån fastställandet avser skada som avses i dessa allmänna villkor, eventuella skäliga kostnader för att få Sit & Heats felaktiga prestation att stämma överens med avtalet, i den mån de kan hänföras till Sit & Heat, samt skäliga kostnader för att förebygga eller begränsa skada, i den mån den andra parten visar att dessa kostnader lett till begränsning av sådan direkt skada som avses i dessa allmänna villkor.Sit & Heat ska aldrig vara ansvarig för indirekt skada, inklusive följdskada, utebliven vinst, uteblivna besparingar och skada på grund av att verksamheten stagnerar.
7. Sit & Heat är aldrig ansvarig för indirekt skada, inklusive följdskada, utebliven vinst, uteblivna besparingar och skada på grund av att verksamheten stagnerat. De ansvarsbegränsningar som ingår i denna artikel gäller inte om skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från Sit & Heat eller dess underlydande befattningshavare.
8. De ansvarsbegränsningar som anges i denna punkt gäller inte om skadan beror på uppsåt eller grovt vållande av Sit & Heat eller dess underlydande befattningshavare.

Artikel 10 Överföring av risk

1. Risken för förlust, skada eller värdeminskning övergår på den andra parten vid den tidpunkt då varan ställs under den andra partens kontroll.

Artikel 11 Skadestånd

1. Den andra parten håller Sit & Heat skadeslöst mot alla krav från tredje part, som lider skada i samband med genomförandet av avtalet och vars orsak är hänförlig till andra än Sit & Heat.
2. Om Sit & Heat på grund härav skulle komma att hållas ansvarigt av tredje man, är den andra parten skyldig att biträda Sit & Heat såväl utom- som inomrättsligt och omedelbart göra allt som kan förväntas av honom i sådant fall. Om den andra parten underlåter att vidta adekvata åtgärder, har Sit & Heat rätt att utan dröjsmål vidta sådana åtgärder själv. Alla kostnader och skador som uppstår för Sit & Heat och tredje part till följd av detta, är helt och hållet på den andra partens bekostnad och risk.

Artikel 12 Immateriella rättigheter

1. Sit & Heat förbehåller sig de rättigheter och befogenheter som tillkommer Sit & Heat enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar och förordningar. Sit & Heat har rätt att använda den kunskap som erhålls genom genomförandet av ett avtal på sin sida även för andra ändamål, såvida ingen strikt konfidentiell information från den andra parten kommer till tredje parts kännedom.

Artikel 13 Tillämplig lag och tvister

1. Nederländsk lag gäller exklusivt för alla rättsliga förhållanden där Sit & Heat är part, även om en skyldighet helt eller delvis utförs utomlands eller om den part som är involverad i det rättsliga förhållandet har sin hemvist där. Tillämpligheten av Wienkonventionen om försäljning är utesluten.
2. Domstolen på Sit & Heats verksamhetsställe är exklusivt behörig att pröva tvister, såvida inte lagen tvingande föreskriver något annat. Sit & Heat har dock rätt att hänskjuta tvisten till den domstol som har behörighet enligt lagen.
3. Parterna får inte väcka talan vid domstol förrän de har gjort allt de kan för att lösa tvisten genom ömsesidig överenskommelse.

 

Beställ före 22.00 - skickas redan imorgon!
Fri frakt över 25 euro
Hållbart tillverkade i Nederländerna
LinkedIn Facebook intresse youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse youtube Twitter Instagram